Pro studium na SUPŠS pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025:

1. termín: 4. 1. 2024

2. termín: 5. 1. 2024

 

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme v prvním kole uchazeče do 1. ročníku oborů vzdělání

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

82-41-M/01 Užitá malba

Přihlášky můžete posílat do 30.11. 2023 na adresu školy.

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 následující jednotná kritéria pro přijímací řízení do oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, který nabízí následující ŠVP: Design světelných objektů, Malování skla, Broušení skla, Rytí skla a do oboru 82-41-M/01 Užitá malba.

Konají se pouze talentové zkoušky + motivační pohovor!

Motivační pohovor nemá vliv na hodnocení talentové zkoušky.

Výsledky talentové zkoušky hodnotí pětičlenná komise (každý člen komise uděluje bodové hodnocení – viz. níže)

Talentová zkouška se skládá ze 5 částí:

  1. Kresba tužkou – max. 15 bodů
  2. Barevná kompozice – max. 15 bodů
  3. Modelovaná plastická studie z hlíny – max. 15 bodů
  4. Hodnocení domácích prací (minimálně 10 kusů ) – max. 15 bodů
  5. Hodnocení průměrného prospěchu v předchozím vzdělávání. – max. 50 bodů

Bodové hodnocení klasifikačního průměru za sledovaná pololetí 7. a 8. ročníku ZŠ

1,0 – 1,4                              50 bodů
1,5 – 1,9                             25 bodů
2,0 – 2,4                             10 bodů
2,5 – 2,9                             5 bodů
3,0 +                                   0 bodů

Celkem lze získat za talentovou zkoušku max. 350 bodů (maximálně 15 bodů za disciplínu od jednoho člena hodnotící komise + bodové hodnocení za prospěch ze ZŠ)

U uchazečů cizinců bude prověřena úroveň znalosti českého jazyka pohovorem.

Žák úspěšně složí talentovou zkoušku, pokud získá v součtu za jednotlivé části zkoušky celkem minimálně 225 bodů.

Pořadí uchazečů se stanoví dle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů se bude posuzovat podle výsledků klasifikace na vysvědčení ze ZŠ. O přijetí rozhodne dle pořadí ředitel školy.

S domácími pracemi je uchazeč o studium povinen předložit jejich elektronickou podobu na libovolném datovém nosiči, který zůstane po zkoušce ve škole za účelem archivace. Výjimečně může uchazeč o studium předložit domácí práce bez elektronické archivace. 

Přihlášku podávejte na předepsaném tiskopisu SEVT 49 147 1 (vydá ZŠ) na adresu SUPŠS Kamenický Šenov. Součástí přihlášky je klasifikace ze 7. a 8. třídy ZŠ (na přihlášce musí být razítko ZŠ) nebo originál vysvědčení (potom na přihlášce nemusí být razítko ZŠ, založí se ověřená kopie vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti (to potvrdí lékař na přihlášce).

Přihláška je ke stažení ZDE

Prihlaska_SS_2022-2023_talent_editovatelna

Další pokyny k talentové zkoušce:

Ke zkouškám si přineste pracovní plášť, nebo zástěru a potřeby na kreslení, štětce, vodové a temperové barvy a eventuálně špachtle na modelování.

 Další kola budou vyhlášena na webu školy, pokud nebude naplněna kapacita 30 žáků.

 

Přihlašování se ke studiu

Přihlášku podávejte na předepsaném tiskopisu SEVT 49 147 1 (vydá ZŠ nebo KÚ LK) na adresu školy Žáci se ke studiu přihlašují vyplněním přihlášky (podepsané zákonným zástupcem) v písemné podobě a odesláním doporučeně poštou nebo doručením osobně v kanceláři školy. Ze zákona je požadováno lékařské potvrzení (dolní část přední strany přihlášky nebo samostatný papír od lékaře). Zadní stranu vyplní základní škola (jedná se o prospěch žáka v 7. a 8. ročníku ZŠ; tento údaj potvrdí ředitel školy nebo výchovný poradce podpisem a razítkem, nebo předloží originál vysvědčení (potom na přihlášce nemusí být razítko ZŠ, založí se ověřená kopie vysvědčení).

Přihláška ke stažení: viz. výše

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Žákům základní školy ho vydává ředitel/ ka základní školy do 30. listopadu.
Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa pobytu na území ČR uchazeče. Zápisový lístek neuplatňují uchazeči o nástavbové studium, zkrácené studium a uchazeči v jiné než denní formě vzdělávání.
Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu.
Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku se vydá „NÁHRADNÍ“ zápisový lístek.
Formuláře zápisových lístků si základní školy musí objednat u SEVT, a.s.

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Libereckého kraje
Krajský úřad vydává zápisové lístky uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy.

Možnosti získání zápisového lístku:
1. Osobně
Zápisový lístek si uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může vyzvednout osobně kdykoliv v kontaktním centru, v přízemí budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, vedle recepce. Krajský úřad zápisový lístek vydá uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti.

2. Poštou
Zápisový lístek může být uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán poštou do vlastních rukou. Uchazeč musí zaslat na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vydání zápisového lístku a na jejím základě mu bude zápisový lístek zaslán.
Žádost adresujte na:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Eva Kotková
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Možnost vydání „NÁHRADNÍHO“ zápisového lístku:
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, „NÁHRADNÍ“ zápisový lístek.
Formulář žádosti pro uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy, je k dispozici. Součástí žádosti je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.