Domov mládeže

Přijímání na ubytování do Domova mládeže  se řídí vyhláškou 108/2005 sb. (Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních),  zákonem 500/2004 sb. (Správní řád) a zákonem 561/2004 sb. (Školský zákon).

Stanovená kritéria pro přijímání jsou v souladu s výše uvedenou právní normou a ubytovacím řádem Domova mládeže  9. května 228, Kamenický Šenov.

 

Pokyny pro uchazeče pro přijetí k ubytování

do Domova mládeže 9. května 228, Kamenický Šenov (dále jen DM KŠ).

 

  1. Uchazeč o ubytování na DM KŠ odevzdá vyplněnou přihlášku a povinné přílohy do 30. 4. 2023 na adresu Domov mládeže, 9. května 228, Kamenický Šenov 47114. Pozdě odevzdané přihlášky nebudou přijaty (DM KŠ přijímá přihlášky s podacím razítkem ČP s datem 30.4.2023).
  2. V případě chybějící dokumentace bude uchazeč vyzván k jejímu doplnění do stanoveného termínu. Termín stanoví DM KŠ.
  3. Povinné přílohy: Kritéria hodnocení pro přijetí – sečtené bodové hodnocení jednotlivých kritérií,  Doložení dojezdového času z místa trvalého bydliště do Kamenického Šenova (výjezd z idos.cz.
  4. Nepovinné přílohy: Potvrzení příslušného orgánu o potřebě ubytování v souvislosti kritériem č. 3: „Sociální poměry spojené s výchovou žáka“, Potvrzení lékaře o potřebě ubytování v souvislosti kritériem č. 4: „Zdravotní stav“
  5. DM KŠ vyhodnotí podané přihlášky do třech pracovních dnů a informuje přijaté uchazeče. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se lze odvolat do 15 dnů od přijetí rozhodnutí.
  6. DM KŠ rozhodne o přijetí na základě posouzení kritérií v příloze č.1.

„Přihlášku“ a povinnou příloha č. 1 „Kritéria pro přijetí“ si lze vyžádat osobně na DM KŠ. Ubytovaným žákům budou předány vedením DM KŠ. Budoucí žáci 1. ročníku budou kontaktováni vedením DM KŠ a bude jim přihláška a příloha č.1 zaslána poštou na korespondenční adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení
10. 3. 2023 Výzva pro podání přihlášek k ubytování
1. 5. 2023 Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
Od 3. 5. 2022 Potvrzení zaevidování přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, telefonicky, na
sdělené elektronické adresy)
do 10. 5. 2023 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
13. 5. 2023 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti,
zveřejněním na stránkách školy v sekci „Přijímací řízení“
do 17. 5. 2022 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 31. 5. 2022 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování


Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. 

 

Kritéria ubytování pro Domov mládeže 9. května 228 Kamenický Šenov Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace na školní rok 2023/2024

 

Kritérium hodnocení – specifikace

body

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Dopravní obslužnost

 

Bodové hodnocení vyplňte tak, jak by jel žák do školy 22. května 2023 veřejnou dopravou dle Informačního dopravního systému – www.idos.cz

Volte nejrychlejší spojení. Spojení doložte k přihlášce.

Neexistující spojení (není možné se dopravit veřejnou dopravou ve všední den do 7.00 do KŠ)

75

 

Více než 3 hod.

75

2 hod. 31 min. – 3 hod.

65

2 hod. 16 min. – 2 hod. 30 min.

55

2 hod. 1 min. – 2 hod. 15 min.

45

1 hod. 51 min. – 2 hod.

35

1 hod. 41 min. – 1 hod. 50 min.

30

1 hod. 31 min. – 1 hod. 40 min.

25

1 hod. 21 min. – 1 hod. 30 min.

20

1 hod. 11 min. – 1 hod. 20 min.

15

1 hod. – 1 hod. 10 min.

10

méně než 1 hod.

5

 

2.

 

Věk

mladší 16 let

30

 

mladší 17 let

20

mladší 18 let

10

zletilí

0

 

3.

Sociální poměry spojené s  výchovou žáka (na základě písemné žádosti doložené úředním potvrzením příslušných orgánů)

 

10

 

4.

Zdravotní stav (na základě písemné žádosti doložené potvrzením od lékaře)

 

20

 

5.

Nový žák ve studiu

 

30

 

 

6.

 

Pokračování ve vzdělávání v rámci oboru

Druhý ročník

10

 

Třetí ročník

15

 

Maturitní ročník

20

 

Zkrácené studium

0

 

 

 

7.

 

 

Výchovná opatření (vyplňuje domov mládeže)

Opakované záznamy v os. spise

-10

 

Napomenutí vychovatele

-20

 

Důtka ředitele školy

-40

 

Podmíněné vyloučení z ubytování

-50

 

Vyloučení z ubytování

-60

 

 

Součet bodů:

 

 

Maximální počet bodů:

175

 

Vedení domova mládeže vytvoří na základě dodaných dokumentů seznam uchazečů. Dle součtu bodového hodnocení jednotlivých kritérií stanoví pořadí uchazečů a prvních 64 přijme k ubytování. Ostatní uchazeči budou rozhodnutím nepřijati. Proti nepřijetí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů. V případě uvolnění nebo nenastoupení žáka přijatého k ubytování, bude nabídnuto místo k ubytování uchazeči, který následuje v pořadí seznamu nepřijatých žáků.

 

Termín nástupu k ubytování

· pondělí 3. 9. 2023 od 15:00 do 19:00 hodin – žáci dříve neubytovaní (většinou žáci 1. ročníku)

 

Nástup k ubytování 

· na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování 

· rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na SUPŠS Kamenický Šenov 

· úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna)

· prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s testováním na omamné a psychotropní látky

 

Úplata za ubytování a stravování 

Úplata za ubytování pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 900,- Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. Vedení školy si vyhrazuje právo v případě potřeby uvedené ceny upravit ve zdůvodněných případech i v průběhu školního roku.

Úhrada úplaty za ubytování a stravování probíhá zálohově (např. na září již v srpnu) na číslo účtu 2612750207/0100

Výsledky přijímacího řízení 

Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.czech-glass-school.cz

Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi při registraci přihlášky, nebo telefonicky při upřesňování údajů v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte osobně od vedení DM.

Kamenický Šenov 2. 3. 2023

Zpracoval:                                                                            Mgr. Jakub Jelínek

Schválil:                                                                                doc. MgA. Pavel Kopřiva,Ph.D., ředitel školy

 

dokumenty ke stažení:

prihlaska_dm_2023-2024

kriteria prijeti na DM

Pokyny pro uchazece na ubytovani na DM KS