KREATIV – budování sítě spolupracujících škol

KREATIV – reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577

Komplexnost/Realizace/Emoce/Aktivita/Tradice/Inovace/Vzdělávání

Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě spolupracujících škol. Řešení podporuje
předávání zkušeností mezi učiteli. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli kreativně aplikovat
zkušenosti a dovednosti z oblasti přírodních věd do výtvarných oborů. Projekt vytvoří
celorepublikovou síť škol, které podporují přirozené i odborné výtvarné vzdělání v oblasti SC5 c) do
okolních škol, budou sdílet zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím tzv. žákovských
portfolií