Informace k provozu školy a organizaci vzdělávání od 4.1. 2021

Oficiální vyjádření MŠMT

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.

Prezenční výuka je povolena pouze u:

  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, a praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Vážení rodiče, milí studenti,
bohužel jsme opět nuceni nastoupit distanční vzdělávání. I nadále je tato forma vzdělávání bezvýhradně povinná. Překážky v účasti na distančním vzdělávání budeme řešit individuálně s dotčenými žáky a jejich zákonnými zástupci.

Pokračujeme ve vzučování v  kombinaci synchronního (učitel a žáci současně ve společném prostředí) a asynchronního (učitel zadá práci a do předepsaného termínu žáci sestudují materiál splní návazné úkoly) vyučování.

Známky se následně objeví v rámci průběžného hodnocení na bakalářích.

Synchronní učení budou učitelé využívat především pro objasnění nové látky, skupinové doučování, případně osobní konzultace nad výtvarnými pracemi studentů. Toto bude probíhat vždy po dohodě mezi vyučujícím a studenty. Vždy však v čase stanoveném rozvrhem platným pro aktuální školní rok.

Pro výuku teoretických předmětů nadále používáme aplikaci Google Classroom, do které budeme k připraveným kurzům studenty zvát přes jejich školní účty. V některých případech budou učitelé používat i jiné kanály, ale vždy po včasném upozornění žáků.

Pro výuku výtvarných předmětů bude vzhledem k individuálnímu přístupu možné použít hned několik informačních kanálů od nově zřízených školních emailů, přes sociální sítě, Skype až po již zmíněný Google Classroom.

Vyzvali jsme učitele, aby v domácí přípravě převažoval tvořivý přístup, logické uvažovaní, ne biflování nebo monotónní procvičování a opakování. My určitě nechceme žáky zahltit. Chceme žáky především povzbudit a motivovat a o totéž prosíme i vás.

Nadále platí možnost pro všechny žáky vyzvednout si ve škole materiál (čtvrtky a balící papír) pro plnění výtvarných úkolů případně vlastních výtvarných pomůcek, které máte ve škole a to po předchozí domluvě na 739633712 (Jelínek) nebo od 4.1. 2021  739633703 (Kronyková).

Osobní věci žáků vyšších ročníků ubytovaných na domově mládeže lze vyzvedávat po domluvě s hlavní vychovatelkou paní Dutou.
Žádáme všechny rodiče, aby umožnili svým studentům přístup k internetu a požadovaným aplikacím, které budeme ke vzájemné komunikaci potřebovat.

Pokud má některý z žáků potíže s přihlášením, zapomněl své heslo, nechť kontaktuje pana zástupce ředitele Jakub Jelínka, který mu pomůže. Technickou podporu v tomto období zajišťuje Jakub Jelínek a paní učitelka Vladimíra Jelínková ve všední dny od 14.00 do 15.00.

Přejme si hodně zdaru, vše je o komunikaci. Buďte zdraví a dobře naladění, nenechte se odradit od studia a nepropadejte beznaději.
Společně to zase zvládneme.
Vaši učitelé SUPŠS Kamenický Šenov