Něco málo k hygienickým pravidlům, bez kterých to nepůjde.

25.11.2020

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

 

 Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování

— Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu.

— V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky všech ročníků zejména na školních pracovištích.

— Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti a to ve vazbě na doporučení MZ (například odkaz zde) nebo jiných věcně příslušných resortů.

— Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce.

 

Výtah z manuálu „Ochrana zdraví na DM“

Pravidla provozu pro domovy mládeže a internáty  

— Vstup do domova mládeže a internátu (dále jen „domova mládeže“) je umožněn pouze ubytovaným žákům. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.

— Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho povinností ji zajistit.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.

 

— Ředitel domova mládeže vyčlení prostor, který bude určený pro desinfekci použitých roušek a umístí na viditelné místo návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek.

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci apod.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do domova mládeže vstoupit.

 

Rámcová pravidla pro stravování

— Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant: 

 • — Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • — Do jídelny vstupují ubytovaní žáci podle stanoveného harmonogramu, který striktně dodržují.
 • — Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • — Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 

Osoby s rizikovými faktory

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Do rizikové skupiny patří žák, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci nebo zletilí zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o vhodnosti ubytovaní žáka v domově mládeže s tímto vědomím.