Organizace vzdělávání

Vážení rodiče, milí studenti,
bohužel jsme opět nuceni nastoupit distanční vzdělávání. V tomto školním roce je navíc dle zákona tato forma vzdělávání bezvýhradně povinná. Překážky v účasti na distančním vzdělávání budeme řešit individuálně s dotčenými žáky a jejich zákonnými zástupci.

Na základě zkušeností z jarního období jsme opět zvolili kombinaci synchronního (učitel a žáci současně ve společném prostředí) a asynchronního (učitel zadá práci a do předepsaného termínu žáci sestudují materiál splní návazné úkoly) vyučování.

Jednotlivé úkoly pro asynchronní učení budeme zadávat přibližně v týdenních intervalech vždy v úterý, nejpozději ve středu. Žáci budou mít zpravidla čas do následující neděle (pokud vyučující vzhledem k časové náročnosti zadání neurčí jinak). Pondělí si vyhrazujeme na hodnocení a zpracování výsledků za předchozí týden. Známky se následně objeví v rámci průběžného hodnocení na bakalářích.

Synchronní učení budou učitelé využívat především pro objasnění nové látky, skupinové doučování, případně osobní konzultace nad výtvarnými pracemi studentů. Toto bude probíhat vždy po dohodě mezi vyučujícím a studenty. Vždy však v čase stanoveném rozvrhem platným pro aktuální školní rok. Známky se opět objeví v průběžném hodnocení bakalářů.

Pro výuku teoretických předmětů budeme používat především aplikace Google Classroom, do které budeme k připraveným kurzům studenty zvát přes jejich nově zřízené školní účty. V některých případech budou učitelé používat i jiné kanály, ale vždy po včasném upozornění žáků.

Pro výuku výtvarných předmětů bude vzhledem k individuálnímu přístupu možné použít hned několik informačních kanálů od nově zřízených školních emailů, přes sociální sítě, Skype až po již zmíněný Google Classroom.

Učitelé jsou navíc k dispozici žákům každý den dvě hodiny v rámci osobních konzultací. Tyto konzultace probíhají dle harmonogramu, který žáci dostanou do svých nově školních emailových schránek i s kontakty na jednotlivé učitele.

Vyzvali jsme učitele, aby v domácí přípravě převažoval tvořivý přístup, logické uvažovaní, ne biflování nebo monotónní procvičování a opakování. My určitě nechceme žáky zahltit. Chceme žáky především povzbudit a motivovat.

Pro výuku výtvarných předmětů škola poskytne výtvarný materiál (čtvrtky a balící papír). Žáci 1. a 2. ročníku si ho rovnou odvezou ze školy. Ostatní žáci mají možnost si připravený balíček vyzvednout individuálně a to včetně svých výtvarných potřeb, které májí v ateliérech. Vždy po dohodě s paní Kacafírkovou na 739633703.

Osobní věci žáků vyšších ročníků ubytovaných na domově mládeže lze vyzvedávat po domluvě s hlavní vychovatelkou paní Dutou.
Žádáme všechny rodiče, aby umožnili svým studentům přístup k internetu a požadovaným aplikacím, které budeme ke vzájemné komunikaci potřebovat.

Pokud má některý z žáků potíže s přihlášením, zapomněl své heslo, nechť kontaktuje pana zástupce ředitele Jakub Jelínka, který mu pomůže. Technickou podporu v tomto období zajišťuje Jakub Jelínek a paní učitelka Vladimíra Jelínková ve všední dny od 14.00 do 15.00.

Přejme si hodně zdaru, vše je o komunikaci. Buďte zdraví a dobře naladění, nenechte se odradit od studia a nepropadejte beznaději.
Společně to zase zvládneme.
Vaši učitelé SUPŠS Kamenický Šenov