Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení proběhne 1.9. 2020 v 9.00 v Atriu školy

Začátek školního roku se blíží a po dlouhé vynucené pauze nás čeká mnoho práce. Všichni učitelé již netrpělivě očekávají začátek nové školního roku. Dílny a ateliery jsou připraveny a my všichni se těšíme, až škola opět ožije a společně se pustíme do tvůrčích uměleckých a vzdělávacích činností. Stále je ovšem nutné mít na zřeteli několik zásad, bez kterých se i tento školní rok neobejdeme.

Všichni zúčastnění se budou řídit dle pokynů hygienických protiepidemických opatření (desinfekce rukou při příchodu do budovy).

Letošní zahájení proběhne bohužel bez účasti rodičů žáků 1. ročníku. Prosíme rodiče o respektování tohoto rozhodnutí a děkujeme za pochopení. Po zahájení si třídní učitelé odvedou své třídy do kmenových učeben a podají svým žákům podrobné informace k organizaci a průběhu nového školního roku. Přikládáme krátký výňatek z manuálu MŠMT. Celé znění je přiloženo ke stažení spolu se seznamem doporučených výtvarných pomůcek.

 

Výňatek z manuálu MŠMT pro organizaci školního roku 2020/2021 s ohledem na hrozící nebezpečí Covid 19

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Od 1. září 2020 se nařízením vlády zavádí plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením MZd (už neplatí). Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

U vstupu do budovy školy, v každé dílně/jídelně/hygienickém zařízení,  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

18.8.2020-Manuál-1883402773

pomucky