Sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a pro ubytování na Domově mládeže a souvisejících protiepidemických opatřeních.

 Manuál MŠMT k ochrana_zdravi_DM

Manuál MŠMT k ochrana_zdravi_ss_kon

11.5.2020

8.00 – Po nástupu do školy a podepsání  povinných prohlášení budou žáci poučeni o protiepidemických a hygienických opatřeních při práci ve škole (atrium), pro ubytované na DM proběhne poučení později po jejich příchodu do školy.

8.00 – Začíná ubytování na DM (viz.info níže). V 8.30 proběhne v jídelně poučení o protiepidemických a hygienických opatřeních pro ubytované na DM. Po poučení a podepsání prohlášení žáci odchází do školy, ve škole pro ně proběhne poučení a podepíší prohlášení pro potřeby školy.

 

Výtah z manuálu „Ochrana zdraví na SŠ“

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Škola při zahájení přípravy (konzultací) na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, zletilý žák zvážil tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodl o své účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy.

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

 

Vzdělávací aktivity a skupiny žáků

— Střední školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků střední školy, a to za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

— Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

— Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

 

 Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování

— Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu.

— V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

— Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády č. 211/2005 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání.

— Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti a to ve vazbě na doporučení MZ (například odkaz zde) nebo jiných věcně příslušných resortů.

— Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce.

 

Výtah z manuálu „Ochrana zdraví na DM“

Pravidla provozu pro domovy mládeže a internáty  

— Vstup do domova mládeže a internátu (dále jen „domova mládeže“) je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.

— Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho povinností ji zajistit.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.

 

— Ředitel domova mládeže vyčlení prostor, který bude určený pro desinfekci použitých roušek a umístí na viditelné místo návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek.

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci apod.

 

Pokoje  

— Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.

— Každý pokoj bude vybaven nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky. Pokud je pokoj vybaven umyvadlem s pitnou vodou, bude zde u tekuté mýdlo v dávkovací nádobě.

— Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.  

— Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Pro ubytované bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch, pokud nejsou součástí pokojů. Rozpis bude nastaven tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemiologická opatření.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do domova mládeže vstoupit.

 

Rámcová pravidla pro stravování

— Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:

 1. Vydávání snídaní/obědů/večeří při zajištění níže uvedených pravidel.
 2. Studené balíčky při zajištění pravidel konzumace.
 3. Po dohodě vedení domova mládeže s rodiči nebo zletilými žáky si žáci mohou přinést vlastní stravu.
 •  
 • — Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • — Do jídelny vstupují ubytovaní žáci podle stanoveného harmonogramu, který striktně dodržují. Ředitel domova rozdělí ubytované žáky do skupin v počtu kapacity jídelny tak, aby byl dodržován rozestup ve vzdálenosti 2 metry. Časový harmonogram nastaví tak, aby se žáci jednotlivých skupin v prostorách jídelny nepotkávali.

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.

 • — Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 •  

Osoby s rizikovými faktory

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Do rizikové skupiny patří žák, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci nebo zletilí zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o vhodnosti ubytovaní žáka v domově mládeže s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do domova mládeže podepíše zákonný zástupce nebo zletilý

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem domova mládeže předem informováni. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý tyto dokumenty nepodepíše, nebude ubytování umožněno.