Systém distančního vyučování na SUPŠS Kamenický Šenov

Vážení rodiče, milí studenti,

Na dnešní pedagogické radě jsme se dohodli, že v rámci vyučování v příštích týdnech budeme používat kombinaci synchronního (učitel a žáci současně ve společném prostředí) a asynchronního (učitel zadá práci a do předepsaného termínu žáci sestudují materiál splní návazné úkoly) vyučování.

Jednotlivé úkoly pro asynchronní učení budeme zadávat přibližně v týdenních intervalech vždy v úterý, nejpozději ve středu. Žáci budou mít zpravidla čas do následující neděle (pokud vyučující vzhledem k časové náročnosti zadání neurčí jinak). Pondělí si vyhrazujeme na hodnocení a zpracování výsledků za předchozí týden. Známky se následně objeví v rámci průběžného hodnocení na bakalářích.

Synchronní učení budou učitelé využívat především pro objasnění nové látky, skupinové doučování, případně osobní konzultace nad výtvarnými pracemi studentů. Toto bude probíhat vždy po dohodě mezi vyučujícím a studenty. Vždy však v čase stanoveném rozvrhem platným pro aktuální školní rok. Známky se opět objeví v průběžném hodnocení bakalářů.

Pro výuku teoretických předmětů budeme používat především aplikace Google Classroom, do které budeme k připraveným kurzům studenty zvát přes jejich nově zřízené školní účty. V některých případech budou učitelé používat i jiné kanály, ale vždy po včasném upozornění žáků.

Pro výuku výtvarných předmětů bude vzhledem k individuálnímu přístupu možné použít hned několik informačních kanálů od nově zřízených školních emailů, přes sociální sítě, Skype až po již zmíněný Google Classroom.

Učitelé jsou navíc k dispozici žákům každý den dvě hodiny v rámci osobních konzultací. Tyto konzultace probíhají dle harmonogramu, který již žáci dostali do svých nově zřízených emailů i s kontakty na jednotlivé učitele.

Vyzvali jsme učitele, aby v domácí přípravě převažoval tvořivý přístup, logické uvažovaní, ne biflování nebo monotónní procvičování a opakování. Na internetu se vyrojila řada zdrojů s domácí přípravou, většina je za současné situace zdarma. Necháváme na vašem zvážení. My určitě nechceme žáky zahltit.

Žádáme všechny rodiče, aby umožnili svým studentům přístup k internetu a požadovaným aplikacím, které budeme ke vzájemné komunikaci potřebovat.

Pokud má některý z žáků potíže s přihlášením, zapomněl své heslo, nechť kontaktuje pana zástupce ředitel Jakub Jelínka, který mu pomůže.Pokud bude mít některý z žáků problém s aplikací Google Classroom, kontaktujte pana učitele Jiřího Hölzela, který zajišťuje technickou podporu.

Přejme si hodně zdaru, vše je o komunikaci. Buďte zdraví a dobře naladění.