Informace k šířící se epidemii koronaviru Covid-19

Vážení rodiče,

školy mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Existuje možnost, někteří žáci naší školy vycestují o jarních prázdninách do problémových lokalit, zejména za lyžováním. Škola nemá pravomoc vydávat jakákoli omezení. Leč apelujeme na zodpovědnost vůči své rodině a celému okolí.  

Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař. Doporučujeme proto při návratu, v případě podezření na riziko nákazy koronavirem, telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Doporučujeme, pokud navštívíte rizikovou oblast, z preventivních důvodů žáka do školy po dobu 14 dnů neposílejte, kontaktujte školu. 

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních a zajistit pro něj dohled fyzické osoby (obzvláště u nezletilých žáků). V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.

Věnujte zvýšenou pozornost příznakům chřipky a postupujte podle pokynů Krajské hygienické stanice, zvláště při cestách o blížících se prázdninách!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče žáků, kteří se vrátili nebo plánují dovolenou v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus